Нови изисквания за касовите апарати 2019г

Начало » списъка на одобрените за преработка касови апарати

През септември 2018 г. беше обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Промените са свързани с  отчитането на продажбите /сторно операциите/ в търговските обекти, с въвеждането на изисквания към софтуерите за управлението им,  към производителите/разпространителите и ползвателите на такъв софтуер, както и  към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Целта е да се елиминират възможностите за  манипулиране на фискалните устройства, които са в експлоатация в момента, като се въвежда изискване за предаване на информация за всеки фискален/системен бон за извършена продажба на стоки/услуги в търговските обекти  в рамките на до пет минути към сървърите на НАП. Това, от една страна, ще гарантира лоялна конкуренция между участниците на пазара, а от друга –  ще предостави възможност за осъществяване на граждански контрол – чрез отпечатания на  фискалния/системния бон двумерен код (QR код). Чрез сканирането на кода клиентите ще  могат да  проверяват коректното отчитане на направените от тях покупки в търговските  обекти.

С измененията на Наредбата се въвеждат  и частични промени в определения до сега ред за издаване и отнемане на разрешения за сервизно техническо обслужване и ремонт на ФУ и ИАСУТД.

При използване на софтуер за управление на продажби в търговски обекти същият трябва да бъде свързан с фискалното устройство, с което се регистрират и отчитат оборотите в обекта.

Задължават се всички фирми Производителите или разпространителите (вносители) на софтуер за управление на продажби трябва да декларират пред НАП, че той отговаря на новите изисквания на Наредба Н-18 (посочени в Приложение № 29). Търговците, които използват такъв софтуер, от своя страна, трябва да подадат информация в приходната агенция за него.

Въвеждат се и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. Данните, които трябва да бъдат подадени, са посочени в Приложение 33 на Наредба Н-18.

Една част от Промените в Наредба № Н–18 засягащи ползващи касовите апарати за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти са :
1. Всяка касова бележка трябва най-късно до пет минути след издаването си да бъде изпратена на сървърите на НАП чрез касовия апарат.
2. При нужда от сторно, вече няма да се пишат „сторно -касови бележки“ от кочан, защото сторнирането трябва да се случва през апарата.Това ще става с помоща на допълнителна опция в новите касови апарати.
3. Касовите апарати не трябва да имат възможност да издават „служебен бон“ в рамките на поръчка, преди да е завършила продажбата.
4. Издаваните фискални бонове, ще трябва да съдържат отпечатан QR-код, чрез който купувачите да могат да проверят, дали касовата бележка е изпратена и отчетена на сървърите на НАП.

С новоприетите промени засягащи работещите с касови апарати търговски обекти за да отговарят на новите изисквания е необходимо да се подменят/или обновят което ще рече че трябва да се направи Доработка под формата на Ъпгрейд на Софтуера/ което са длъжни да направят в следните срокове:

Регистрираните по ДДС лица (с изключение на лицата, ползващи ЕСФП и ИАСУТД) трябва да сменят или  модифицират (чрез производители/вносители на фискални устройства), използваните от тях фискални устройства най-късно до 31 март 2019 г., а нерегистрираните по ДДС лица – до края на месец юни 2019 г.

Във връзка с последните изменения и допълнения на наредбата са актуализирани и всички образци на различните видове бонове.

Ако Вашето фискално устройство не е в списъка на одобрените за преработка касови апарати, то ще трябва да закупите ново. Списък на фискалните устройства, които могат да отговорят на наредбата е публикуван на сайта на НАП тук.

Решението дали да доработите вашия стар касов апарат или да го смените с нов касов апарат си остава изцяло Ваше .

Как да вземете най-правилното решение ще се опитаме да ви обясним в следваща тема.

Какво трябва да направите за да спазите сроковете и да имате нов касов апарат отговарящ на новите изисквания ?

Всички търговци, които използват касов апарат, трябва да се свържат с производителите на касови апарати или със сервизните фирми обслужващи техните касови апарати, за да се информират какви промени е необходимо да извършат , за да ползват касов апарат отговарящ на новите изисквания и да бъдат спазени всички посочени срокове.

Какви са глобите и санкциите?

1)   На лице, което не издаде документ касова бележка се налага глоба – за физическите лица, които не са търговци, в размер от 100 до 500 лв., или имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 2000 лв.

2)   Извън горното лице, което извърши или допусне извършването на правилата се налага глоба – за физическите лица, които не са търговци, в размер от 300 до 1000 лв., или имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 3000 до 10 000 лв. Когато нарушението не води до неотразяване на приходи, се налагат санкциите по т. 1).

3)   Освен това се налага и санкция запечатване на търговския обект в срок до 30 дни при неотчитане на продажбите или при нарушения на някои от правилата.